BZK werkt aan sterke basis voor de samenleving

19-09-2023

Een hogere huurtoeslag, meer betaalbare nieuwbouwwoningen en een lagere energierekening door te investeren in verduurzaming. Aanpakken van de armoede in Caribisch Nederland en investeren in de regio’s.

Met deze maatregelen werkt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan een goede basis voor inwoners van het koninkrijk. 

Huurtoeslag omhoog
Als koopkrachtmaatregel voor de laagste inkomens, verhoogt het kabinet de huurtoeslag met ruim 30 euro per maand. Ongeveer 1,5 miljoen huishoudens, onder wie 300.000 gezinnen, krijgen zo extra ondersteuning bij het betalen van hun maandelijkse lasten. Het kabinet reserveert hier 750 miljoen euro voor.

Voldoende en betaalbare woningen
Te veel mensen in Nederland hebben moeite met het vinden van een betaalbare woning. De vraag naar woningen neemt toe, ook omdat de bevolking groeit. Tegelijkertijd zijn de omstandigheden om te bouwen moeilijker geworden. Bouwkosten lopen op en de rente is gestegen. Een dip in de woningbouw is onvermijdelijk, maar de bouw moet op een zo hoog mogelijk tempo blijven. Daarom wordt er fors geïnvesteerd in de bouw van betaalbare nieuwbouwwoningen via de Startbouwimpuls en de zesde tranche van de Woningbouwimpuls. De Startbouwimpuls wordt verhoogd van 250 miljoen naar 300 miljoen euro. Zo kunnen projecten die vast dreigen te lopen door veranderende economische omstandigheden vlot getrokken worden. Nog dit jaar ontvangen aanvragers de uitslag. Voor de zesde tranche van de Woningbouwimpuls is 300 miljoen euro uitgetrokken. Vóór de zomer van volgend jaar zullen de projecten die hiervoor geld ontvangen bekend worden. 

Investeren in de regio’s
Uit het rapport ‘Elke regio telt!’ is gebleken het Rijk de afgelopen decennia te lang heeft geïnvesteerd in gebieden die al sterk zijn, wat leidde tot onwenselijke verschillen tussen regio’s en het gevoel dat de overheid er niet voor iedereen is. Daarom voert het kabinet gesprekken met inwoners, medeoverheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties om zo concreet mogelijk in kaart te brengen wat beter kan. Hierbij worden bijvoorbeeld de spreiding van de Rijkswerkgelegenheid, hoe beleid uitpakt voor specifieke regio’s en de manier waarop het kabinet keuzes maakt over bijvoorbeeld infrastructuur, bereikbaarheid, zorg en onderwijs meegenomen. 

Om die belangrijke opgaven in Nederland aan te pakken, werken Rijk en regio’s al nauw samen bij de Regio Deals. Ook daarom heeft het kabinet in 2024 een bedrag van 216,6 miljoen euro gereserveerd voor een nieuwe ronde Regio Deals. Momenteel is de vijfde ronde Regio Deals geopend en kunnen regio’s tot en met 31 oktober 2023 voorstellen indienen. Voor deze tranche is 384,6 miljoen euro beschikbaar. Het kabinet heeft in totaal 900 miljoen euro gereserveerd voor drie rondes Regio Deals in deze kabinetsperiode. De regio’s dragen zelf ook financieel bij.

Meer koopkracht in Caribisch Nederland
Eén op de drie inwoners in Caribisch Nederland leeft in armoede. Daarom  trekt dit kabinet in 2024 30 miljoen euro uit om de koopkracht te verbeteren van de inwoners van Bonaire, Saba en Sint Eustatius. Vanaf 2025 wordt dit bedrag verhoogd naar jaarlijks €32 miljoen euro. 

Het geld gaat onder meer naar het verhogen van uitkeringen in Caribisch Nederland in 2024, waarvan de precieze verhoging nog wordt vastgesteld. Hiermee zet het kabinet belangrijke stappen om te komen tot een sociaal minimum op Bonaire, Saba en Sint Eustatius. Ook de kinderbijslag gaat omhoog, met $90 per kind, per maand. Dit is in lijn met de ambitie om kinderarmoede in 2025 te halveren. Verder handhaaft het kabinet de energietoelage en de subsidie van de vaste kosten van elektra en gaan het vaste tarief van drinkwater en de aansluitkosten voor internet verder omlaag. Daarnaast gaat er jaarlijks extra geld naar beter openbaar vervoer en lagere vervoerskosten. 

Sterke democratie
Op woensdag 22 november vindt de vervroegde Tweede Kamerverkiezing plaats en kunnen kiezers hun stem uitbrengen. Het organiseren van betrouwbare, controleerbare en transparante verkiezingen in korte tijd vraagt veel van gemeenten die verantwoordelijk zijn voor de organisatie ervan. Samen met gemeenten en andere betrokken partijen, zoals de Kiesraad, werkt het ministerie van BZK de komende weken aan de organisatie. Democratie is meer dan het uitbrengen van jouw stem. Onze democratie is een kostbaar bezit en daarom is het nodig constant te kijken waar het beter kan of waar versterking nodig is. Daarom werkt de minister van BZK  aan verschillende wetsvoorstellen om onze democratische rechtstaat te beschermen, vernieuwen en onderhouden. Door een toename van agressie, intimidatie en ondermijnende invloeden hebben bestuurders, politici en ambtenaren steeds vaker bescherming nodig. Dit is onacceptabel. Het komende jaar trekt BZK daarom 10 miljoen euro uit om ons openbaar bestuur weerbaarder te maken. In totaal zal dit in tien jaar tijd 100 miljoen euro zijn. Samen met gemeenten, provincies en waterschappen breiden we de huidige Regeling veilig wonen uit. De minister van BZK wil dat alle decentrale bestuurders, zoals burgemeesters, gedeputeerden en waterschapbestuurders, per 1 januari 2024 een beveiligingsadvies op maat kunnen krijgen met een uitgebreider pakket aan preventieve maatregelen voor hun woning.

Sterke digitale samenleving
De ontwikkelingen op het gebied van generatieve  Artifical Intelligence volgen elkaar razendsnel op. Daarom  overweegt het Kabinet een ‘rapid response team’ in te zetten om deze ontwikkeling te ondervangen. Daarbij gaat het zowel over kansen om te innoveren en experimenteren als om het waarborgen van mensenrechten. Naast de Nederlandse inzet om kinderen online beter te beschermen door middel van Europese wetgeving, zet het kabinet ook het komende jaar in op instrumenten voor ontwikkelaars, opvoeders en kinderen, op goed toezicht en op een publiekscampagne. Het kabinet blijft zich onverminderd inzetten zodat iedereen digitaal mee kan doen. Dit gebeurt bij informatiepunten in de bibliotheek en daarnaast gaat het kabinet aan de slag met overheidsdienstverleners. Deze helpen mensen om zaken met de overheid te regelen. 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen