Overzicht giften en schulden politieke partijen Tweede Kamerverkiezing

15-11-2023

Politieke partijen die meedoen aan de Tweede Kamerverkiezing zijn verplicht voorafgaand aan de verkiezingen overzichten van giften aan de partijen en aan de kandidaten en schulden van de partijen aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) te verstrekken.

De overzichten zijn vandaag openbaar gemaakt op rijksoverheid.nl

Het gaat om giften vanaf € 4.500 aan de politieke partijen en hun kandidaten, maar ook om schulden boven de € 25.000 van de politieke partijen. Voor giften aan kandidaten geldt voor 2023 een lager bedrag omdat er nog geen heel jaar voorbij is in november. De overzichten voor de politieke partijen beslaan de periode 1 januari 2022 tot en met 1 november 2023. Het overzicht voor de kandidaten heeft betrekking op de periode 1 januari 2021 tot 1 november 2023. Dit is geregeld in de Wet financiering politieke partijen. Transparantie van giften heeft tot doel zichtbaar te maken hoe partijen aan hun middelen komen. Dit inzicht helpt (de schijn van) belangenverstrengeling te voorkomen. Van de 28 partijen die overzichten moesten aanleveren, hebben 22 partijen tijdig een formeel correcte en volledige verantwoording hebben ingediend. Zes partijen hebben de overzichten niet tijdig, onjuist of incompleet aangeleverd. De Commissie toezicht financiën politieke partijen (Ctfpp) adviseert de minister over de ingediende overzichten van de politieke partijen. 

De verplichtingen in aanloop naar de verkiezingen bestaan naast de verplichting voor politieke partijen die al vertegenwoordigd zijn in de Eerste en/of Tweede Kamer om jaarlijks voor 1 juli een financieel verslag, overzichten van giften vanaf een bedrag van €4.500 en schulden van boven de €25.000 over het voorgaande jaar aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te verstrekken. 

Gewijzigde Wet financiering politieke partijen 
In de gewijzigde Wet financiering politieke partijen is per 1 januari 2023 geregeld dat voor partijen die vertegenwoordigd zijn in de Eerste en/of Tweede Kamer de verplichting geldt om giften van meer dan €10.000 binnen drie werkdagen te melden bij het ministerie van BZK. Het ministerie maakt deze informatie daarna openbaar. Per 1 januari 2024 wordt het bedrag waarboven giften openbaar worden gemaakt verlaagd van verlaagd van €4.500 naar €1.000.


Na de Tweede Kamerverkiezing
Politieke partijen die meedoen aan de Tweede Kamerverkiezing zijn ook verplicht om uiterlijk op 22 december een aanvullend overzicht met giften en schulden aan te leveren bij het ministerie van BZK. Dit overzicht ziet op de bijdragen en schulden in de periode 2 november tot en met 22 november. Deze regel is alleen van toepassing op politieke partijen, en niet voor kandidaten van politieke partijen. De aanvullende overzichten worden op 22 januari 2024 openbaar gemaakt.

 


 
 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen