Ruimtelijk Ontwikkelingsprogramma voor Caribisch Nederland

21-06-2024

De openbare lichamen van Bonaire, Saba, Sint Eustatius en Saba staan voor grote ruimtelijke opgaven. De groei van de bevolking, klimaatverandering, economische groei en transities, voedselzekerheid, maar ook de bescherming van de unieke cultuur en natuur vragen om ruimtelijke keuzes. De Ministerraad heeft daarom ingestemd met het Ruimtelijk Ontwikkelingsprogramma Caribisch Nederland (RO-CN).

In het RO-CN worden thema’s benoemd die gevolgen hebben voor de fysieke leefomgeving. De fysieke leefomgeving is de omgeving, waarin wij als mensen leven, wonen, werken, reizen en recreëren. De fysieke leefomgeving bestaat uit bouwwerken, infrastructuur, water, maar bijvoorbeeld ook bodem en ondergrond, lucht, natuur, landbouw, landschappen en cultureel erfgoed.

Alexandra van Huffelen staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering: “Gezien de complexiteit en de urgentie van de opgaven en de ruimtelijke belangen daarbij heeft het kabinet ervoor gekozen nadrukkelijker invulling te gaan geven aan zijn rol in de ruimtelijke ontwikkeling van de drie eilanden.”

Het ruimtelijk rijksbeleid in Caribisch Nederland omvat 14 thema’s. Per thema worden de beleidsdoelstellingen beschreven en de uitgangspunten toegelicht. Thema’s zijn bijvoorbeeld een woningvoorraad die aansluit op de lokale behoefte, goed waterbeheer om overstromingen, droogte en erosie te beperken, klimaatverandering en beschermen van natuur, milieu en cultureel erfgoed. Bij het opstellen en wijzigen van hun ruimtelijke ontwikkelingsplannen moeten de openbare lichamen van de eilanden de thema’s op een goede manier worden verwerken

Om het RO-CN uit te kunnen voeren, komt er een periodiek overleg waarin toekomstige plannen en andere ontwikkelingen op het gebied van ruimtelijke ordening worden besproken. De bestuurscolleges hebben dan in één keer alle betrokkenen van de verschillende ministeries aan tafel.  

Het RO-CN is opgesteld in overleg met de bestuurscolleges van de openbare lichamen en de ministeries die verantwoordelijk zijn voor de fysieke omgeving. Dit zijn het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Beleidsagenda Caribisch Nederland
Schaarste, gestegen prijzen en groei van de bevolking zorgen ervoor dat een betaalbare huur- of koopwoning voor steeds minder mensen in Caribisch Nederland vanzelfsprekend is. Samen met de eilanden is daarom een beleidsagenda opgesteld om betaalbaar wonen voor meer mensen mogelijk te maken en de leefomgeving op de eilanden te beschermen.  Deze is op 22 januari 2023 gepubliceerd. Het Ruimtelijk Ontwikkelingsprogramma is hier onderdeel van.

Zie ook

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen